Σκοπός της Ένωσης

Η προαγωγή του ήθους και η διασφάλιση των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μεταξύ των επαγγελματιών χορού και ιδιοκτητών σχολών χορού. Η αλληλεγγύη και η συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων των μελών και η διεκδίκηση αναγνώρισης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών σχολών χορού.

Η απεύθυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και η προσπάθεια ανάδειξης και επίλυσής τους.

Η πολιτειακή αναγνώριση του σωματείου, με σκοπό τη συνδιαλλαγή του και τον διάλογο με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και κάθε άλλο αρμόδιο υπουργείο, καθώς και κάθε άλλη αρχή για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών του, για την προστασία του επαγγέλματος και για την εφαρμογή της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία των σχολών.

Η αλληλοϋποστήριξη των μελών και η προώθηση της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας του κλασικού, του σύγχρονου, της ρυθμικής και όλων των ειδών χορού. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα συγγενή σωματεία, ή ενώσεις, ή συλλόγους, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών.

Η με κάθε τρόπο και μέσο καταπολέμηση της παράνομης διδασκαλίας κλασικού χορού από σχολές, οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες από το υπουργείο πολιτισμού και από δασκάλους μη διπλωματούχους, ή δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στη διδασκαλία και εκπαίδευση του χορού, (ήτοι της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας δια του κλασικού - σύγχρονου - ρυθμικής και εν γένει όλων των ειδών χορού).

Η καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων σε νομικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά, αθέμιτου ανταγωνισμού, παράνομης άσκησης δραστηριότητας και άλλα ζητήματα που αφορούν τα μέλη, κατά την άσκηση της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας και ταυτόχρονα την ανάληψη κοινωνικής και πολιτικής δράσης για την επίλυσή τους.

Η επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση με όλες τις αρμόδιες δημόσιες και ιδιωτικές αρχές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, (όπως ενδεικτικώς των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Εργασίας, της Κ.Ε.Δ.Ε, της ΕΝ.Π.Ε, του ΕΟΠΠΕΠ κλπ.) για την προώθηση προτάσεων και τη λήψη μέτρων, σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο, σχετικά με την κατοχύρωση και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και την τήρηση της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία των σχολών.

Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και αυτών (διαμεσολαβώντας) μετά των αρμοδίων κρατικών φορέων (Υπουργεία-Δημόσιες Υπηρεσίες) και αρχών για την μελέτη και αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων και προάσπιση - κατοχύρωση των συμφερόντων τους.

Η προσφορά (στα μέλη μας) Υπηρεσιών και προστασία τους, σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί παρέμβαση και παράσταση στις αρμόδιες αρχές, όταν παραβλάπτονται τα συμφέροντα των μελών ή παραβιάζονται διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και βασικοί Κανόνες Δικαίου.

Γενικά, η ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης και η εν γένει ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Η οργάνωση προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και η διενέργεια πάσης φύσεως νόμιμων πράξεων, για την προστασία του επαγγέλματός των και η άσκηση ελέγχου ως προς την νόμιμη λειτουργία ή μη άλλων όμοιων σχολών δια την παραστάσεως της Διοικήσεως του σωματείου εις τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (π.χ. Περιφέρειες, Δικαστήρια κλπ.).